Algemene Voorwaarden

Lid van brancheorganisatie Dibevo

Algemene Voorwaarden

Het Catshuys, exclusief kattenhotel

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren, hierna genoemd: Het Catshuys.
Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is gesloten.
Klant: De natuurlijke – of rechtspersoon, die met Het Catshuys een pensionovereenkomst heeft gesloten.
Gastheer: degene die bevoegd is om namens Het Catshuys de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.
Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen Het Catshuys en de klant, waarbij Het Catshuys zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
Verzorging: De door Het Catshuys uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van een gebouw ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Artikel 2 – Algemeen

2.1
Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.

2.2
Het Catshuys stelt bezoekers in de gelegenheid om op bepaalde openingstijden het kattenhotel te bezichtigen. Bezichtigingen zullen uitsluitend op afspraak plaatsvinden.

Artikel 3 – Inschrijving

3.1
Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in Het Catshuys wordt door de gastheer een reserveringsformulier/ klantenkaart gemaakt. Bij het maken van het reserveringsformulier/klantenkaart wordt aan de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden overhandigd. Indien het reserveringsformulier/klantenkaart per post aan de klant wordt toegezonden, wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden meegezonden.

3.2
Het reserveringsformulier/klantenkaart bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van Het Catshuys en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt

3.3
Bij online inschrijving middels het reserveringsformulier op de website van Het Catshuys wordt ter bevestiging een reserveringsbevestiging gestuurd. Zonder reserveringsbevestiging van Het Catshuys is de reserverings niet definitief tot stand gekomen. 

3.4
Bij inschrijving ter plekke wordt het reserveringsformulier/klantenkaart door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de pensionovereenkomst worden gegeven. Het reserveringsformulier/klantenkaart, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de pensionovereenkomst.

3.5
Wanneer de klant geen mogelijkheid heeft om digitaal te reserveren en dit telefonisch doet, wordt het reserveringsformulier per post aan de klant toegezonden, waarbij een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt meegezonden. De klant dient het reserveringsformulier, voorzien van zijn handtekening retour te sturen naar Het Catshuys. Wanneer dit reserveringsformulier niet binnen 10 dagen retour gestuurd is komt er geen reservering tot stand en is er dus geen overeenkomst.

Artikel 4 – Aanbetaling

4.1
Na reservering door de klant is Het Catshuys gerechtigd van de klant een aanbetaling te verlangen voor de werkelijke aanvang van het verblijf. Dit bedrag is minimaal 30% van de totale verblijfskosten.
Indien deze aanbetaling 60 dagen voor de aanvang van de huisvesting van het gastdier niet is voldaan, vervalt het recht op reservering. Bezwaren tegen de hoogte van de aanbetaling/factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De aanbetaling wordt bij de beëindiging van de pensionovereenkomst verrekend met het totale bedrag wat de klant aan Het Catshuys schuldig is.

4.2
Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 2 maanden voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan Het Catshuys een gedeeltelijke of de gehele reserveringssom verschuldigd overeenkomstig Artikel 8.

4.2
Indien een reservering 8 of meer dagen  na de reserveringsdatum zoals vermeld op de reserveringsbevestiging ongedaan wordt gemaakt, is de klant aan Het Catshuys administratiekosten verschuldigd comform Artikel 8.4.

Artikel 5 – Betaling

5.1
De op de reserveringsbevestiging vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

5.2
Het Catshuys is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke ruimte van Het Catshuys, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen of op de website te plaatsen.

5.3
Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan Het Catshuys verschuldigd is, geschiedt bij aanvang van het verblijf van het gastdier of direct bij de beëindiging van de pensionovereenkomst per bankoverschrijving, per PIN of à contant.

5.4
Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is Het Catshuys gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag tenzij de klant gebruik maakt van de annuleringsservice zoals genoemd in art. 8.3. 
De klant ontvangt een bewijs van betaling van Het Catshuys.

5.5
In geval van niet tijdige betaling door de klant is Het Catshuys gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 226,89.

5.6
Het Catshuys heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

Artikel 6 – Rechten en plichten van Het Catshuys

6.1
Het Catshuys verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
Het Catshuys verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.
Het Catshuys zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.
Het Catshuys mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van Het Catshuys noodzakelijk is.

6.2
Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij Het Catshuys meldt, mag Het Catshuys de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan Het Catshuys wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen conform het gestelde in art. 4.2.

6.3
Het Catshuys is gerechtigd de toegang tot Het Catshuys te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door Het Catshuys verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.

6.4
Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in Het Catshuys verblijft, is de klant de prijs per dag aan Het Catshuys verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.
Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij Het Catshuys ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.
Het Catshuys is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de klant

7.1
De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan Het Catshuys te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in Het Catshuys.
De klant is aansprakelijk jegens Het Catshuys voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

7.2
De klant is verplicht voorafgaand aan het verblijf van het gastdier in Het Catshuys het bewijs van vaccinatie af te geven. (Voor katten: kattenziekte – infectieuze gastro-enteritis en niesziekte) Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door Het Catshuys aanvullend vereiste vaccinatie moet worden afgegeven. 

Artikel 8 – Annulering 

8.1
Bij annulering van de overeenkomst door de klant geldt voor deze de volgende betalingsverplichting:  

indien de annulering wordt gedaan
-tussen  4-8 weken vóór aanvang van het verblijf :  25% van de verblijfskosten 
-tussen  2-4 weken vóór aanvang van het verblijf :  50% van de verblijfskosten
-tussen  1-2 weken vóór aanvang van het verblijf :  75% van de verblijfskosten
-tussen   0-1 week vóór aanvang van het verblijf:  100% van de verblijfskosten

en:
– administratiekosten volgens het op dat moment geldende tarief. 

8.2
Elke annulering dient schriftelijk (post, e-mail of whatsapp) ingediend te worden. Het Catshuys kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of niet tijdig ontvangen van de annulering bijvoorbeeld t.g.v. kwijtraking van een poststuk of het niet aankomen van een e-mail. De bewijslast voor de indiening van de annulering ligt ten alle tijden bij de klant. 

8.3
Indien door klant gebruik gemaakt wordt van de door Het Catshuys aangeboden annuleringsservice, is de klant gevrijwaard van de betalingsverplichting bij annulering zoals gemeld in art. 8.1. Er vindt geen restitutie plaats voor de aanbetaalde 10% servicekosten + administratiekosten.  

8.4
De klant heeft een bedenktijd van 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging. Indien de overeenkomst op de 8e dag of later na de bevestigingsdatum geannuleerd wordt, is de klant administratiekosten verschuldigd volgens het op dat moment geldende tarief.

8.5
Na annulering van een bestaande reservering zónder annuleringsservice, geldt een ‘wachttijd’ van 1 maand om een nieuwe reservering voor (gedeeltelijk) diezelfde verblijfsperiode te maken mét annuleringsservice.

8.6
Het ‘verschuiven’ van een reservering naar een geheel nieuwe periode, wordt beschouwd als een nieuwe reservering. 

Artikel 9 – bijzondere voorwaarden

9.1
Rassen met een anatomische afwijking die de gezondheid van het dier kunnen beïnvloeden, zoals katten met een platte neus, korte poten (o.a. Pers, Exotic, Munchkin etc) of andere (kraakbeen)afwijkingen, zullen niet worden toegelaten in Het Catshuys.

Artikel 10 – Ziekte en/of overlijden van het gastdier tijdens verblijf

10.1
De klant machtigt hierdoor Het Catshuys om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in Het Catshuys op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

10.2
Indien het gastdier tijdens het verblijf in Het Catshuys onverhoopt komt te overlijden, kan Het Catshuys door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van Het Catshuys. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1
Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan Het Catshuys niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij Het Catshuys en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan Het Catshuys gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.

11.2
Het Catshuys zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

11.3
Het Catshuys is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door Het Catshuys en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend Het Catshuys. Het Catshuys is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.

11.4
Ingeval Het Catshuys aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door Het Catshuys van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge: driehonderddrieënzestig Euro).
De klant vrijwaart Het Catshuys voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Het Catshuys.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

12.1
In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Het Catshuys is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat Het Catshuys schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2
Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Het Catshuys, exclusief kattenhotel is aangesloten bij brancheorganisatie Dibevo. 

 

Scroll naar top